ارسال مقالات تا تاریخ
17 آذر 1396
واریز هزینه تا تاریخ
20 آذر 1396
برگزاری همایش
7 دی 1396

صفحه اصلی > اعضای هیات علمی و کمیته داوران
.: اعضای هیات علمی و کمیته داوران

  • جناب آقای دکتر مهدی بهروش
  • جناب آقای دکتر پوریا صالحی
  • جناب آقای دکتر محمد امین صلواتی
  • سرکار خانم دکتر عاطفه مهدی
  • جناب آقای محمود صفری
  • جناب آقای دکتر محمد رضایی
  • جناب آقای دکتر سید رسول آقا داود
  • جناب آقای دکتر علی موری
  • جناب آقای دکتر غلامرضا مومنی
  • جناب آقای دکتر عیسی نویری